AMP w futsalu we wtorek, 7 stycznia

logo AZSLubuska Organizacja Środowiskowa AZS informuje, że turniej AMP w futsalu mężczyzn na szczeblu wojewódzkim odbędzie się w dniu 07.01.2013r. na hali uniwersyteckiej przy ul.Prof. Szafrana 6 w Zielonej Górze.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na III Lubuski Dzień Sportu Akademickiego

azspwsz-gorzowZarząd Lubuskiej Organizacji Środowiskowej AZS i Klub Uczelniany PWSZ w Sulechowie zapraszają na III Lubuski Dzień Sportu Akademickiego, który odbędzie się w dniu 15.05.2013r. (środa) na obiektach sportowych PWSZ w Sulechowie. Początek imprezy o godz. 11.00.

Czytaj więcej...

Zarząd Lubuskiej Organizacji Środowiskowej AZS-u

Zarząd LOŚ AZS:
Prezes - Marek Lemański - Zielona Góra
Wiceprezes - Łukasz Lamcha - Gorzów Wielkopolski
Sekretarz - Marcin Szott - Gorzów Wielkopolski
Członek - Grzegorz Fiedorowicz - Zielona Góra
Członkini - Marta Dalecka - Zielona Góra


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Dawid Piechowiak - Zielona Góra
Członek - Robert Sokal - Zielona Góra

Adres biura:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS
ul. Prof. Szafrana, 65-516 Zielona Góra
Tel/fax 68 328 26 94

AMP siatkówki: UZ 2 x 3:0, w Legnicy półfinały

siatkowkaW rozegranych dzisiaj meczach AMW Lubuskiego w siatkówce kobiet i mężczyzn
reprezentacje Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonały AWG Gorzów Wlkp. w
identycznym stosunku 3:0.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Akademickie Mistrzostwa w jeździectwie

KU AZS UZ Zielona Góra i Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce zapraszają na Akademickie Mistrzostwa woj. lubuskiego w Jeździectwie. Poniżej prezentujemy komplet informacji wraz z regulaminem imprezy.

Czytaj więcej...

Kalendarz imprez LOŚ 2013

Kalendarz Imprez wojewódzkich Lubuskiej Organizacji Środowiskowej na rok akademicki 2013

Czytaj więcej...

Regulamin LOŚ

REGULAMIN LUBUSKIEJ ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ AZS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

    § 1
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS jest terenową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego.

    § 2
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS działa w oparciu o niniejszy regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Lubuskiej Organizacji Środowiskowej AZS, zatwierdzony przez Zarząd Główny AZS, przy zachowaniu zgodności ze Statutem AZS.

    § 3
Lubuską Organizację Środowiskową AZS tworzą wszystkie kluby AZS działające w woj. Lubuskim.
    § 4
1. Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS jest powoływana na mocy uchwały Zarządu Głównego  AZS.
2. Do wniosku o powołanie Lubuskiej Organizacji Środowiskowej AZS należy dołączyć protokół z posiedzenia zebrania założycielskiego wraz z listą obecnych na tym zebraniu delegatów klubów uczelnianych AZS z woj. Lubuskiego.

    § 5
1. Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą.
2. Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS używa godła, barw flagi i znaków organizacyjnych AZS.


Rozdział II
Władze Lubuskiej Organizacji Środowiskowej


   § 6
1. Władzami Lubuskiej Organizacji Środowiskowej są:
    a) walne zebranie delegatów klubów,
    b) zarząd,
    c) prezydium zarządu,
    d) środowiskowa komisja rewizyjna,
2. Kadencja władz trwa cztery lata.
3. W organizacji środowiskowej mogą być powoływane w razie potrzeby organy społeczne o
    charakterze doradczym, działające na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd.
4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
    uprawnionych do głosowania. Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się tajnie.

    § 7
1. Nadzór nad działalnością organizacji środowiskowej sprawuje środowiskowa komisja
    rewizyjna, licząca 2-3 członków.
2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Główną   
    Komisję Rewizyjną.


Walne zebranie delegatów klubów

  §8
1. Najwyższą władzą Lubuskiej Organizacji Środowiskowej jest walne zebranie delegatów klubów AZS.
2. Walne zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne zebranie zwołuje zarząd, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym
    porządku obrad co najmniej 14 dni przed zebraniem.
4. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd na podstawie:
    a) uchwały poprzedniego walnego zebrania,
    b) uchwały zarządu lub środowiskowej komisji rewizyjnej,
    c) wniosku co najmniej 1/3 liczby klubów AZS,
    d) wniosku Zarządu Głównego AZS.
5. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty zgłoszenia   
    wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  §9
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. uchwalanie założeń i kierunku działalności organizacji środowiskowej,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu, środowiskowej komisji
    rewizyjnej i środowiskowego sądu koleżeńskiego,
3. przyjmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
4. wybór prezesa, członków zarządu, członków środowiskowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na krajowy Zjazd AZS,
5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarząd,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. występowanie do Zarządu Głównego AZS o rozwiązanie organizacji środowiskowej.

  §10
W walnym zebraniu udział biorą:
1. z głosem decydującym - delegaci wybrani na walnych zebraniach klubów według klucza
    wyborczego ustalanego każdorazowo przez zarząd organizacji środowiskowej,
2. z głosem doradczym ? członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.


Zarząd

  §11
1. Zarząd jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy walnymi zebraniami.
2. Zarząd składa się z prezesa oraz członków zarządu, w tym:
    a) członków zarządu wybranych przez walne zebranie, w liczbie określonej każdorazowo
        przez walne zebranie,
    b) prezesów klubów AZS, lub reprezentujących ich pełnomocników
    c) sekretarza powołanego przez zarząd na wniosek prezesa zarządu.
3. Zarząd ze swojego składu wybiera 1-2 wiceprezesów.

  §12
Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
1. planowanie i organizowanie działalności AZS w środowisku,
2. wykonywanie uchwał Zjazdu AZS, Zarządu Głównego AZS, walnego zebrania,
3. dokonywanie okresowych analiz realizacji uchwał oraz zaleceń władz nadrzędnych,
4. nadzorowanie i ocena bieżącej działalności jednostek organizacyjnych zrzeszonych w   
    organizacji środowiskowej, a w zależności od potrzeb żądanie informacji i wyjaśnień od    
    zarządów klubów.
5. Żądanie zwołania walnego zebrania klubu, zawieszanie uchwał walnych zebrań oraz  
    zarządów jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Lubuskiej Organizacji Środowiskowej,  niezgodnych z prawem, statutem AZS, regulaminem bądź uchwałami zarządu Lubuskiej Organizacji   Środowiskowej,
6. informowanie lokalnych władz publicznych i sportowych o działalności Lubuskiej Organizacji   Środowiskowej,
7. uchwalanie planów działania oraz budżetu Lubuskiej Organizacji Środowiskowej,
8. zarządzaniu majątkiem i funduszami AZS kierując się zasadami celowości, rzetelności i
    gospodarności oraz przestrzegając granic upoważnień Zarządu Głównego AZS,
9. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zapewnianie im
    prawidłowego przebiegu,
10. podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie poziomu szkolenia  
      sportowego i realizacje programu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
11. uchwalanie ordynacji wyborczej dla walnego zebrania delegatów klubów,
12. powoływanie stałych i okresowych społecznych komisji doradczych,
13. dokooptowanie w miejsce ustępujących członków zarządu nowych członków, z tym że
      liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków       \
      pochodzących z wyboru,
14. ustalanie wysokości składki członkowskiej.

  §13
Członkowie zarządu są zobowiązani do:
1. aktywnego udziału w pracach zarządu,
2. wykonywania zadań powierzonych im przez prezesa zarządu,
3. czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności,
4. udzielania pomocy zarządom klubów w realizacji zadań statutowych,
5. informowania zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością
    AZS,
6. zgłaszania wniosków w sprawach mających na celu dobro i rozwój Lubuskiej Organizacji    
    Środowiskowej,
7. aktywnego działania w pracach powierzonych im przez zarząd.

  §14
1. Posiedzenia zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w na kwartał.
2. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz  
    nadrzędnych AZS, przewodniczący środowiskowej komisji rewizyjnej oraz zaproszeni   
    goście.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes:
    a) z własnej inicjatywy,
    b) na wniosek Zarządu Głównego AZS,
    c) na wniosek środowiskowej komisji rewizyjnej,
    d) na pisemne żądanie 1/3 liczby członków zarządu.
4. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
5. Posiedzenie zarządu są protokołowane.
6. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
7. Protokoły są przechowywane w dokumentacji Lubuskiej Organizacji Środowiskowej.
8. Odpis protokołu lub jego kopie przesyła się do Zarządu Głównego AZS w terminie siedmiu
    dni od daty ich zatwierdzenia, które następuje na kolejnym posiedzeniu zarządu.

  §16
Uchwały zarządu mogą być zawieszone przez Zarząd Główny AZS w przypadku ich niezgodności z prawem oraz Statutem AZS.


Prezydium zarządu

  §17
1. W skład prezydium zarządu wchodzą: prezes, wiceprezesi oraz sekretarz.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują prezydium.
3. Do funkcjonowania prezydium zarządu stosuje się odpowiednio § 14-16.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Delegatów Lubuskiej Organizacji Środowiskowej w dniu 16.01.2013r. w Gorzowie Wlkp.

LAL-e dla AZS-u UZ. Koszykarze i piłkarze nożni wezmą udział w AMP-ach

LUL Futsalu: PWSZ Gorzów Wlkp. vs. AWF Gorzów Wlkp.W zakończonym III Turnieju Lubuskiej Akademickiej Ligi Futsalu zielongórscy akademicy zajęli pierwsze miejsce i z dorobkiem 22 punktów wygrali cały cykl Turniejów LAL. Tym samym piłkarze AZS UZ uzyskali prawo reprezentowania województwa lubuskiego w rozgrywkach AMP. Koszykarze również wezmą udział w Akademickich Mistrzostwa Polski.

Czytaj więcej...

Dziś LAL, a na weekend zagra II liga

azs-uz-logo-50x50Dziś w Gorzowie Wlkp. został rozegrany kolejny turniej z cyklu Lubuskiej Akademickiej Ligi Futsalu i Koszykówki. Natomiast na weekend II liga zagra o kolejne ligowe punkty i weźmie udział w turnieju.

Czytaj więcej...

Kolejny turniej LAL dla AZS-u

LUL Futsalu: PWSZ Gorzów Wlkp. vs. AWF Gorzów Wlkp.W zakończonych II Turniejach Lubuskiej Akademickiej Ligi Futsalu i Koszykówki akademicy nie dali szans rywalom i kolejny raz zainkasowali komplet punktów. 

Czytaj więcej...

Dziś LAL w Gorzowie, a w sobotę szczypiorniści u siebie

azs-uz-logo-50x50W sobotę, 15 grudnia w hali przy ul. Szafrana zostanie rozegrany kolejny mecz o mistrzostwo II ligi. Szczypiorniści Marka Książkiewicza podejmą outsidera tabeli, SSRiR Start Konin. Wszystkich sympatyków piłki ręcznej zapraszamy do kibicowania.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje